One Stop Services

ระบบการยื่นคำขอและการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์ แบบ One Stop Services

ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
Register for ID Card for PWD
  • กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ สูญหาย
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสิทธิคนพิการ

สิทธิคนพิการ : การจัดอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, การยกเว้นภาษีคนพิการ, สิทธิคนพิการด้านการแพทย์, บริการล่ามภาษาไทย, บริการผู้ช่วยคนพิการ, สิทธิคนพิการด้านการศึกษา, การลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะ, สิทธิคนพิการด้านอาชีพ, บริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย, การช่วยเหลือทางกฎหมาย

คู่มือสิทธิคนพิการ