ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

Register for ID Card for PWD

ตรวจสอบสถานะ

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการ)